Wpływ mikroklimatu na efektywne wykorzystanie paszy przez kurczęta rzeźne.


Ustawowe regulacje prawne narzucają hodowcom określone działania w zakresie zachowania bezpieczeństwa produkcji pod każdym względem. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, należy zapewnić im opiekę i właściwe warunki bytowania. Zachowanie odpowiednich procedur ma wykluczyć głód i pragnienie oraz niedogodności związane z negatywnymi skutkami przebywania w hodowli takie jak ból, urazy i choroby. Zwierzęta muszą być również prawidłowo odżywiane, a zatem linia pojenia i żywienia drobiu musi być także ściśle podporządkowana obowiązującym przepisom.

Firma Verkap Plus Sp. z o.o jest lokalnym liderem wśród producentów drobiu. Przede wszystkim nasze ptaki posiadają stały dostęp do wody, która oprócz paszy jest obowiązkowym elementem w hodowli. Przestrzegamy wszystkich zasad hodowli i chętnie instruujemy w tej kwestii innych. Należy zatem pamiętać, że urządzenia do karmienia i pojenia zwierząt powinny być zaprojektowane, skonstruowane i zainstalowane w sposób pozwalający na ograniczenie do minimum ryzyka zanieczyszczenia paszy i wody oraz ułatwiający bezwzględny dostęp do nich. Nie powinny też powodować nadmiernego hałasu, który stresowałaby niepotrzebnie zwierzęta. Urządzenia należy sprawdzać minimum raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwać.

W pomieszczeniach przeznaczonych do hodowli kurcząt rzeźnych ogromne znaczenie mają takie czynniki jak ogrzewanie obiektu, obieg powietrza i jego temperatura, stopień zapylenia, stopień wilgotności względnej powietrza oraz stężenie gazów. Wszelkie parametry dotyczące powyższych muszą być utrzymane na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

Mikroklimat w obiektach, przeznaczonych do chowu drobiu, ma równie duży wpływ na właściwe i skuteczne funkcjonowanie organizmów ptaków głównie pod względem stanu ich zdrowia. W ogromnej mierze to właśnie ten czynnik przedkłada się na utrzymanie produkcji.

Dlatego właśnie tak ważne jest zachowanie w pomieszczeniach inwentarskich odpowiednich warunków mikroklimatycznych. Istotne jest również to, aby wymagania pod tym względem dostosować do  poszczególnych faz wzrostu i rozwoju osobników w hodowli. Należy tutaj głównie podkreślić aspekt oddziaływania tychże warunków na paszę dla kurcząt rzeźnych.

Właściciele ferm mają tutaj do dyspozycji wiele nowoczesnych środków wspomagających utrzymanie właściwego mikroklimatu, jednak nie bez znaczenia pozostaje tutaj również konstrukcja całego obszaru hodowli.

Albowiem w przypadku umieszczenia kur na kilku poziomach, między którymi ptaki mogą się swobodnie poruszać, kluczowa kwestią jest ustawienie tych poziomów. Należy zatem zapobiegać spadaniu odchodów i niezjedzonych resztek paszy na niższy poziom.

Zachowanie powyższych zasad zagwarantuje powodzenie hodowli oraz utrzymanie jej na prawidłowym poziomie.